Pełnomocnictwo elektroniczne w zamówieniach publicznych

Pełnomocnictwo elektroniczne w zamówieniach publicznych

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Podstawowe informacje o pełnomocnictwie elektronicznym w zamówieniach publicznych

Na wstępie należy zauważyć, że pełnomocnictwa elektronicznego w zamówieniach publicznych dotyczy kilka istotnych przepisów nowej ustawy. Oprócz art. 63 trzeba wskazać na art. 8 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym do czynności zamawiającego i wykonawców stosuje się normy Kodeksu cywilnego, o ile samo Prawo zamówień publicznych nie zawiera własnych regulacji danej materii.

Obowiązkowa forma w nowym p.z.p.

W p.z.p. funkcjonuje zasada stosowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności co do oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wniosku stosowanego w zamówieniach sektorowych, o którym mowa w art 371 ust 3 p.z.p. oraz JEDZ. . W dokumentach innych niż wymienione wyżej, nie ma obowiązku stosowania formy elektronicznej. Pozostała dokumentacja postępowania (np.: protokoły, wezwania, wyjaśnienia) nie wymagają zachowania szczególnej formy.

Jeśli mamy do czynienia z zamówieniem o wartości poniżej progów unijnych, dopuszczalne jest też złożenie oferty w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.
Definicja formy elektronicznej jest zawarta w art. 78(1) § 1 k.c. Przepis ten wskazuje, że forma elektroniczna jest zachowana, gdy oświadczenie woli złożono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Postać elektroniczna nie doczekała się definicji legalnej. Komentatorzy wskazują, że chodzi tu o formę dokumentową z art. 77(2) k.c. Forma ta jest zachowana, gdy oświadczenie woli przybiera postać dokumentu, a przy tym możliwe jest ustalenie, kto je złożył. Dokument to tyle, co nośnik informacji, który pozwala na zapoznanie się z treścią tejże (art. 77(3) k.c.). Wobec tego pełnomocnictwo ma postać elektroniczną, jeśli jego treść zostanie utrwalona na dowolnym nośniku elektronicznym (format pliku i typ nośnika nie mają znaczenia). Podpis kwalifikowany (i tylko on) jest z mocy prawa równoważny podpisowi własnoręcznemu.